เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรีครั้ง 4/2563 และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดสุพรรณบุรี ,เรื่องมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี , การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 โดยการประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์ออกเป็น 4 ระดับ รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการพื้นที่ทั้ง 4 ระดับนั้นด้วย ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี