เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เพื่อให้ส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รายงานสถานการณ์และโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการมาแล้วในรอบประจำเดือน ธันวาคม 2563 นี้ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี