เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ,คัดเลือกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัดสุพรรณบุรี , เตรียมการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และจำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ในระบบทั้งหมด 4,006 กล้อง คัดเลือกแล้วจำนวน 214 กล้อง ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสาวกาญภัค ภักดีภูมิภัทร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี