ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2563 .......
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2563 ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสาวกาญภัค ภักดีภูมิภัทร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี