เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางชนกนันท์ จงอาสาชาติ นายกสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อประชุมเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เฉพาะปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี