เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง และฝ่ายของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 ,การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 การจัดงานโครงการบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 และการติดตามแต่ละส่วนราชการทำแบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี