เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรีครั้ง 3/2563 และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุพรรณบุรี ,รายงานผลการดำเนินงานการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจังหวัดสุพรรณบุรี กรณีกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยจังหวัดสมุทรสาคร ,มาตรการด้านสาธารณสุข ต้นทาง ตีวง เผ้าระวัง สื่อสาร สร้างความร่วมมือและแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯลฯ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี