เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/ 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี