เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่งอ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน และประเภทเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี