เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางนัทธมน รอตศิริ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบกระบะเทท้าย โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง