เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.สุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และนายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้มาพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.สุพรรณบุรี (กปน). โดยมี นายฑีรพล หนูทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส , นายปรีชา ภูชมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร และนายศราวุธ นุชโพธิ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดหน่วยเลือกตั้ง , หน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี