เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย โดยนายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Coference System : VCS) ไปยังจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อประชุมเร่งรัดการคัดเลือกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัดเพื่อเตรียมการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กลาง ให้การบูรณาการเข้ากับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ทั่วประเทศ โดยจังหวัดสุพรรณบุรี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและผู้ขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางนัทธมน รอตศิริ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี