เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ "สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 "หลักสูตร การสานตะกร้าจากหวายเทียม" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ,ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รวมทั้งประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ด้วย โดยได้รับเกียรติจากนางกาญจนาพร พึ่งสุ และนางสาวกชพร ลัดดากุล เป็นวิทยากรสอนฝึกการสานตะกร้าจากหวายเทียม ณ ศูนย์ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ลานจอดรถดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย