เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายยรรยง โอภากุลรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้ามามีส่วนร่วมในการพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาและรักษาประโยชน์สาธารณะ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี