ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่3/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่10 - 12 ธันวาคม 2563 ในหัวข้อเรื่อง ระเบียบกฎหมายน่ารู้สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอังสนา บอลรูม โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต