เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 21 เพื่อพิจารณา กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายและรูปแบบของการจัดงาน "มหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 21" , การวางแผนเตรียมงานของคณะกรรมการในฝ่ายต่าง ๆ , กำหนดวันประชุมย่อยแต่ละฝาย ระหว่างวันที่่ 7-15 ธันวาคม 2563 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงของการจัดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี