เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ครั้งที่ 38/2563 เพื่อรายงานผลการพิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาลรายจังหวัดของคณะอนุกรรมการเขต และการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มิลลิเมตร ถึงเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร จำนวน 13 คำขอ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี