เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ มีนายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ภาวะผู้นำ การเสียสละและความสามัคคี โดยมีสมาชิกชมรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (ชมรม สสช.) ในชุมชนคูเมือง ชุมชนวัดหอยโข่ง ชุมชนวัดโพธิ์คลาน ชุมชนวัดประตูสาร ชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชุมชนวัดพระรูป ชุมชนสมาคมจีน และชุมชนตลาดหใม่ เข้าร่วมโครงการฯ นี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี