เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง และฝ่ายของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เพื่อทราบและพิจารณาเร่งรัดดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ,ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้กันเงินและเบิกตัดปีไว้ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้กันเงินและขยายเวลาเบิกตัดปีไว้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี