เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีนายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โดยมีพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และพระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส มาบรรยายธรรม เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู , คุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตและในการปฏิบัติราชการ” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมคุ้มสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี