0+เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563 เดือน พฤศจิกายน 2563 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี , การติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในฤดูน้ำหลาก,โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง , โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายดำรงค์ธณัช สวัสดิพรรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี