0+เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อขอรับเงินอุดหนุนไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป และเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี