0+เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) ครังที่1/2564 เพื่อพิจารณาการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดสุพรรณบุรี และแก้ไขรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม จำนวน 8 โครงการ 12 กิจกรรม ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ การประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี