0+เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการเปิดกิจกรรม “โมเดลการพัฒนานวัตกรรมการบริการ จังหวัดสุพรรณบุรี” มีการบรรยายให้ความรู้หลายหัวข้อมี อาทิเช่น การบรรยายเรื่อง “สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรี” ฯลฯ โดย น.ส.ประพิณ เศรษฐชยานนท์ ประธารกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี และนายบารมี เที่ยงธรรม รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี