0+เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามมาตรการ 5 มาตรการ ทั้ง 10 อำเภอในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และมาตรการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และ นายบุญชนะ ดวงฉวี หัวหน้าฝ่ายปกครอง เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี