0+เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสมพร น้ำนวลหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีฯ และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี