เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ครั้งที่ 34/2563 เพื่อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 125 มิลลิเมตร ถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร จำนวน 3 คำขอ และพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ตั้งแต่ 300 ลบ.ม./วัน แต่ไม่เกิน 800 ลบ.ม./วัน-บ่อ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี