เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการลงพื้นที่เพื่อประสานงานกิจกรรมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างวินัยจัดการขยะที่ต้นทาง ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประชุมหารือกิจกรรมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการสร้างวินัยจัดการขยะที่ต้นทาง กับหน่วยงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเพื่อขยายผลการดำเนินงานชุมชนโรงเรียนการจัดการขยะที่ต้นทางในพื้นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สรุปและหารือแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี