เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และแนวทางการร่วมมือในด้านการดำเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี