เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ครั้งที่ 33/2563 เพื่อรายงานผลการพิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาลรายจังหวัดของคณะอนุกรรมการเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 27 ตุลาคม 2563 และเพื่อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มิลลิเมตร ถึงเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร จำนวน 35 คำขอ จำนวน 6 จังหวัด ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี