เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 และเป็นประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ,บุคคลากรและนักเรียนที่มีผลงานด้านต่าง ๆ เช่น พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัจฉริยะต้นแบบ, พิธีมอบรางวัลโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562และโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นต้น ,ประชุมเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี