เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง กำหนดแนวทางในการจัดทำวารสารรายงานกิจการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ชั้น 2