เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยและคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อรายงานสถานการณ์อุทกภัยภายในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ,การคาดการณ์ลักษณะอากาศในช่วงฤดูฝน,สถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำแต่ละอำเภอและพื้นที่ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี , แผนการบริหารจัดการน้ำ ,การบริหารจัดการสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านพืช ปศูสัตว์ ประมง ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี