เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี