เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี