เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามงานและขอให้จัดทำแผนปฏิบัติงานสำหรับโครงการที่กันเงินและขยายระยะเวลาเบิก-จ่ายเงินที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี