เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามงานและขอให้จัดทำแผนปฏิบัติงานสำหรับโครงการที่กันเงินและขยายระยะเวลาเบิก-จ่ายเงินที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี