เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 ครั้งที่ 32/2563 โดยมีนายเกรียงศักดิ์ เห็นกลาง ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 เป็นประธานในการประชุมฯ โดยประธานได้ให้ผู้แทนจากส่วนต่าง ๆ แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ และเพื่อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มิลลิเมตร ถึง เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร จำนวน 7 คำขอ จำนวน 4 จังหวัด ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี