เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ให้เจ้าหน้าที่และพนักงาน กรอกกระสอบทรายเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ พัสดุกองช่างเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี