เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาชุมชนพื้นที่คูเมืองใต้ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี,,ประธานเครือข่ายบ้านมั่นคงจังหวัดสุพรรณบุรี,ประธานภาคประชาสังคม , ตัวแทนโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช,ตัวแทนประธานกรรมการชุมชนวัดพระรูป,ตัวแทนประธานชุมชนวัดศรีบัวบาน ,ตัวแทนประธานชุมชนคูเมืองและชาวบ้านที่อาศัยอยู่พื้นที่คูเมืองใต้ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาชุมชนในพื้นที่คูเมืองใต้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี