เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าภาคธุรกิจมีความต้องการให้มีการปล่อยสินเชื่อ,การแก้ไขปัญหาผักตบชวา,ปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำฯ ,ปัญหาที่ดิน , ปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ (การผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์เข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และปัญหาขยะมูลฝอย ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และ นายประภัสสร ผลวงษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี