เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,กองช่าง,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืชที่คลองข้างโรงเรียนเทศบาล 1วัดประตูสารชุมชนวัดประตูสารเพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีน
ณ คลองข้างโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ชุมชนวัดประตูสาร