เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและโรงงานคัดแยกมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และผู้แทนของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ฯ
ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี