สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี, ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และนายเรือง น้ำค้าง ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมฯในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่