เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,กองช่าง,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืชที่สถานีสูบน้ำบางไกรทอง ชุมชนวัดพระรูปเพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำในแม่น้ำท่าจีน ณ สถานีสูบน้ำบางไกรทอง