เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 สภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งเป็นรายการใหม่และขอญัตติรับความเห็นชอบขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบลงทุน ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี