เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 7/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1,598 โครงการ และต้องดำเนินการจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดสุพรรณบุรีให้ทีมบูรณากลาง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี