เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจดูระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม ที่อาจเกิดขึ้นได้
เพื่อป้องกันความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ พร้อมทั้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดเก็บกำจัดผักตบชวาที่เพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำในแม่น้ำท่าจีน