เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA ) ประจำปี พ.ศ. 2563 จากทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในวันนี้ทำการตรวจในด้านที่4 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี