เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร พร้อมด้วยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการได้รับรางวัลโรงเรียน ต้านยาเสพติดดีเด่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท ,ระเบียบของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ,รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ,รายงานเรื่องทุนเสมอภาค , ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ.2564 และขออนุมัติการใช้เงินสะสมเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร